A fost realizată implementarea proiectului „Învață din practică! – INDIP”

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside SRL din Braşov, anunță finalizarea implementării proiectului intitulat Învață din practică! INDIP – Cod SMIS: 107439.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe și s-a derulat pe o perioadă de 30 de luni.

Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master).

Grupul țintă este format din studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă şi master din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică și a Facultății de Istorie și Geografie, la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava.

Proiectul a avut în vedere realizarea de investiții în domeniul educației în vederea dobândirii de noi competențe prin: îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor și crearea de medii de practică în cadrul universității, în parteneriat cu angajatorii.

Implementarea proiectul INDIP a contribuit concret și coerent la realizarea obiectivului major al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 care reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate. De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al apelului de proiecte deoarece vizează creșterea ratei de participare a studenților la programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică) în cadrul unor parteneriate nou înființate, precum și dezvoltarea celor existente, care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii universitare.

Pe parcursul implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate principale:

 • 250 de studenți selectați și introduși în grupul țintă;
 • un studiu pentru identificarea partenerilor de practică;
 • 30 firme nominalizate și 25 tutori nominalizați în vederea derulării stagiilor de practică;
 • 250 convenții-cadru încheiate între organizatorii de practică, partenerii de practică și studenții participanți;
 • o procedură de consiliere și orientare profesională;
 • 250 evaluări psihoaptitudinale bazate pe instrumente TIC;
 • 250 rapoarte de evaluare personalitate și aptitudini;
 • 250 rapoarte de evaluare interese vocaționale;
 • 250 fișe individuale de consiliere completate;
 • 250 planuri de carieră completate de studenți;
 • 11 sesiuni de grup consiliere și orientare în carieră;
 • o platformă colaborativă și o bază de date a angajatorilor dezvoltată pe platforma proiectului;
 • materiale suport elaborate în vederea derulării stagiilor de practică – Ghid practică + Anexe;
 • laborator de dezvoltare a competențelor digitale – Învaţă din practică! creat;
 • 250 studenți participanți la practică și 250 subvenții acordate;
 • 75 premii pentru participarea la competiția de dezvoltare competențe digitale;
 • 13 premii acordate ca urmare a participări la târgul de firme simulate.

Valoarea totală a proiectului este 2.212.842,36 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 2.162.616,94 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni (25 Iulie 2018 – 24 Ianuarie 2021).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top