Misiunea Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava este de a garanta aplicarea şi respectarea legii şi ordinii publice prin exercitarea prerogativelor conferite prin Constituţie.

În cursul anului 2018, Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava a realizat toate activităţile care au asigurat un climat general de aplicare şi respectare a prevederilor Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative.

Prin compartimentele de specialitate, au fost întreprinse activităţi pentru sprijinirea, îndrumarea şi verificarea punctuală, tematică sau complexă a modului de respectare a legilor şi a acte normative din sfera de competenţă a prefectului.

Atribuţiile conferite de lege Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava au fost asigurate de cele 6 servicii, în care activează un număr total de 92 de persoane, din care doi înalți funcționari publici, 34 funcționari publici, 43 funcționari publici cu statut special și un număr de 15 personal contractual.

Au fost asigurate condiţiile necesare desfăşurării activităţilor zilnice ale prefectului, informarea cu celeritate şi obiectivitate asupra evenimentelor de pe teritoriul județului și au fost asigurate materialele de lucru pentru primirea vizitelor oficiale și pentru diferite şedinţe de lucru. Activităţile desfăşurate de cancelaria prefectului s-au axat pe realizarea agendei de lucru a prefectului, precum şi programarea cetăţenilor în audienţă.

În anul 2018, au fost elaborate peste 100 comunicate de presă și s-au pregătit alocuțiuni pentru participarea prefectului județului Suceava la peste 200 de diverse evenimente. Toate aceste participări ale prefectului au fost evidențiate pe pagina de Facebook a instituției.

Biroul de presă a ținut o legătură permanentă cu jurnaliștii acreditați, a realizat monitorizarea informațiilor apărute în presa scrisă și on-line și a răspuns solicitărilor adresate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Pentru implementarea obiectivelor din Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, în cadrul celor trei întâlniri ale Grupului de Lucru Mixt s-a acţionat pe două planuri:

 • realizarea structurilor de implementare şi monitorizare la nivel județean a politicilor publice pentru romi, precum și de consolidare a acestora;
 • rezolvarea problemelor comunitare având ca obiectiv principal asigurarea incluziunii socio-economice a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome prin implementarea unor politici integrate în domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, culturii şi infrastructurii sociale.

În contextul Anului Centenarului Marii Uniri, Biroul Județean pentru Romi a sprijinit proiectul cultural Caravana Marii Uniri, organizat de Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Centrul Național de Cultură a Romilor Romano Kher.

În anul 2018, reprezentantul Corpului de Control al Prefectului a făcut parte din comisiile mixte de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului şi de către secretarii unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Suceava, constituite prin ordin al prefectului.

Comisiile au verificat un număr de 25 de U.A.T.– uri în urma cărora au dispus 557 de măsuri de remediere a deficienţelor și 113 măsuri de îndrumare metodologică.

De asemenea, reprezentantul Corpului de control împreună cu împuterniciţii Prefectului Judeţului Suceava desemnaţi prin ordin, pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor potrivit legilor fondului funciar, pe baza planului tematic stabilit conform prevederilor legale in domeniu au efectuat verificări la șapte UAT-uri (nu a fost cazul de aplicare de sancţiuni contravenţionale).

În cursul anului 2018, au fost efectuate numai de către Corpul de Control al Prefectului 150 de verificări la primării, pentru soluționarea problemelor privind nerespectarea legilor de fond funciar, în speţă, întârzierea punerii în posesie, eliberarea titlurilor de proprietate cât şi activitatea consiliilor locale, a primarilor, precum şi sesizări cu privire la construcţii ilegale, la legalitatea contractelor de achiziţii publice, la modul de cheltuire a banilor publici și a altor probleme ce vizează convieţuirea socială.

O componentă deosebit de importantă a activtiății instituției prefectului o constituie verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contencios administrativ.

În anul 2018, au fost înaintate în vederea exercitării controlului de legalitate un număr de 45.586 acte administrative emise/adoptate de cele 114 unităţi administrativ – teritoriale din judeţ şi Consiliul Judeţean Suceava și comunicate până la data de 31.12.2018, din care:

 • 9.278 hotărâri (9.062 hotărâri adoptate de Consiliile Locale din judeţ și 216 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Suceava);
 • 36.308 dispoziţii (35.516 emise de către primari și 762 emise de Preşedintele Consiliului judeţean Suceava).

Comparativ cu anul 2017 se observă o scădere a numărului de acte administrative adoptate/emise de autoritățile publice locale când au fost verificate 53.833 acte administrative(o scădere cu 15,32%).

În anul 2018, au avut loc 29 acțiuni de îndrumare a primarilor și secretarilor unităților administrativ – teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute.

Dintre acestea, au fost convocate la sediul Instituției Prefectului – patru ședințe de instruire a primarilor și secretarilor unităților administrativ – teritoriale din județ, cu privire la atribuțiile ce le revin potrivit legii, la care au participat și reprezentanți ai serviciilor publice sau alte instituții cu activitate în domeniu supus dezbaterii.

Principalele teme dezbătute au vizat legislaţia nou apărută, norme metodologice de aplicare ale acesteia sau punctual situații cu care s-au confruntat primarii și secretarii în aplicarea acestora în diverse domenii de interes, precum: inventarierea domeniului public al uat-urilor, organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, domeniul asistenței sociale diverse cazuri privind constatarea stării de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă.

Alte 25 de acțiuni de îndrumare metodologică privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului au fost realizate la sediul unui număr de 25 unităților administrativ – teritoriale din județul Suceava de către comisii mixte constituite prin Ordin al Prefectului.

La instanțele de judecată Instituția Prefectului a fost reprezentată într-un număr total de 2.176 dosare instrumentate în anul 2018, din care:

 • 2.117 dosare – materie civil (stadiul procesual fond + apel + recurs) – obiectul dosarului: fond funciar;
 • 59 dosare – materie contencios administrativ + civil (stadiul procesual fond + apel + recurs).

Comparativ cu anul 2017 au crescut numărul de acțiuni ( 1.635 cauze înregistrate în anul 2017, o creștere de 24,87%).
În anul 2018 au fost contestate la instanța de contencios administrativ un număr de 16 acte administrative (hotărâri adoptate de consilii locale în anul 2018), față de 27 acte admninistrative atacate în anul 2017 (o scădere cu 49%).

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 au fost pregătite documentațiile și avizate 300 ordine emise de prefect, cu 250 de ordine mai puține față de 2017(o scădere de 45,46%).
Dintre acestea au caracter individual 281 și 19 caracter normativ.

În anul 2017 s-a înregistrat un număr mai mare de ordine emise, având în vedere că au fost reorganizate structura și componența tuturor comisiilor aflate în coordonarea Instutuției Prefectului – Județul Suceava.

În anul 2018 nu s-au înregistrat sesizări privind abateri disciplinare ale funcționarilor publici din cadrul instituției prefectului sau privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale, astfel Comisiile de disciplină de la nivelul Instituţiei Prefectului, cât și cea pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale nu au avut activitate.

Comisia de Atribuire de Denumiri a Judeţului Suceava s-a întrunit în 8 şedinţe în care a fost emis un număr de 14 avize favorabile, față de 6 avize favorabile în anul 2017(o creștere de 133%).
Comisia județeană de fond funciar a emis în anul 2018, un număr de 514 hotărâri, față de 479 emise în anul 2017(o creștere de 7%), pentru o suprafață totală de 462,39 ha.
În aplicarea legilor fondului funciar, în anul 2018 au fost emise un număr de 83 ordine ale prefectului, față de 61 în anul 2017 (o creștere de 36%) și au fost emise un număr de 1.321 de titluri de proprietate, față de 1.292 emise în anul 2017 (o creștere de 2%).

Biroul judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 cu modificările şi completările ulterioare a gestionat un număr de 2.715 notificări, din care:

 • 910 notificări soluţionate prin restituirea în în natură sau în echivalent (acţiuni, titluri, despăgubiri băneşti sau despăgubiri în condiţiile legii speciale – Titlul VII din Legea numărul 247/2005) sau prin combinarea măsurilor;
 • 1.610 notificări respinse;
 • zero notificări nesoluţionate;
 • 195 notificări direcționate la alte primării sau la alte instituţii.

Comisia judeţeană Suceava pentru aplicarea Legii nr.290/2003 s-a întrunit în 2 şedinţe în care au fost emise un număr de 2 hotărâri prin care s-a luat act de cele dispuse de instanţă prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Membrii Colegiului Prefectural al Județului Suceava, în anul 2018, au fost convocati prin ordin al prefectului în 12 ședințe ordinare și o ședință extraordinară cu ordinea de zi privind problematica de mediu – gestionarea deşeurilor, la nivelul judeţului Suceava.

În cadrul ședințelor, 21 servicii publice deconcentrate au prezentat teme din domeniul specific de activitate. Ca urmare a problematicii dezbătute în cadrul acestora a fost adoptat un număr de 6 hotărâri ale Colegiului Prefectural, ale căror prevederi au fost monitorizate de compartimentul de specialitate.

În vederea implementării Programului de Guvernare la nivelul județului, a fost elaborat Raportul privind starea economico-socială a judeţului Suceava în anul 2017 care a fost prezentat și aprobat de către Colegiul Prefectural.

De asemenea, în cadrul Colegiului prefectural s-a prezentat Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru realizarea în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020 și aprobat prin hotărârea Colegiului Prefectural.

Planul de acțiuni a fost monitorizat, prin compartimentul de specialitate, trimestrial și prezentat în ședințele Colegiului Prefectural.

Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și situațiilor financiare privind execuția bugetară întocmită de serviciile publice deconcentrate s-a concretizat prin eliberarea unui număr de 15 avize ale prefectului pentru proiectele de buget şi pentru situaţiile financiare întocmite trimestrial de serviciile publice deconcentrate din judeţul Suceava.

Comisia de Dialog Social a judeţului Suceava constituită din reprezentanți ai 5 confederații sindicale și cinci confederații patronale s-a întrunit în patru şedinţe, în care au fost supuse dezbaterii teme privind propuneri de modificare a Legii nr.62/2011 Legea Dialogului social și alte probleme cu impact economic și social.

Propunerile au fost înaintate către ministerele de resort.

Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice s-a concretizat în 12 întâlniri lunare care au vizat dezbaterea problemelor de interes pentru persoanele vârstnice, ca de exemplu: transportul public local de călători în municipiul Suceava; condițiile de acces ale persoanelor vârstnice în căminele de bătrâni și centrele de recuperare; protecția consumatorilor, aspecte legate de modul de întocmire a facturilor de energie electrică pentru consumatorii casnici, propuneri de modificarea legii pensiilor.

Prin Ordin al Prefectului au fost constituite două comisii mixte formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Suceava, Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava, Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava și Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, care au procedat la verificarea legalității funcționării unui număr de 18 așezăminte sociale pentru persoane vârstnice din județul nostru, constatându-se o îmbunătățire a condițiilor de siguranță a imobilelor în care acestea funcționează.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava s-a întrunit în 21 de ședințe (o ședință ordinară și 20 ședințe extraordinare), față de anul 2017, când s-au desfășurat 11 ședințe (o creștere de 90%).

Dintre acestea, șapte ședințe s-au desfășurat ca urmare a avertizărilor meteorologice sau hidrologice COD PORTOCALIU, emise de Administrația Națională de Meteorologie, respectiv de Institutul Național de Hidrologie, iar 14 în contextul atenționărilor COD GALBEN.

Pentru o bună gestionare a situaţiilor de urgenţă și pentru diminuarea/limitarea efectelor fenomenelor meteohidrologice periculoase care s-au manifestat pe teritoriul județului Suceava în anul 2018, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat şi aprobat 12 hotărâri.
Prefectul județului Suceava a emis 3 ordine pe linia situațiilor de urgență, pentru constituirea comisiilor mixte de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şanţuri şi rigole în localităţile judeţului Suceava, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, pentru constituirea comisiei mixte de evaluare a pagubelor produse de fenomenele meteorologice, din perioada ianuarie-februarie 2018, la imobilul Sediu Comandament al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava, cât și pentru pentru constituirea comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor produse culturilor agricole, de fenomenele meteohidrologice periculoase din lunile iunie-iulie 2018.

În urma constatării şi evaluării daunelor produse de fenomenele meteohidrologice periculoase, de către comisiile de evaluare constituite prin ordine ale prefectului, Instituția Prefectului-județul Suceava (în calitate de inițiator) și Consiliul Județean Suceava au întocmit Proiecte de Hotărâri de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, în vederea înlăturării efectelor efectelor produse.

Pentru refacerea infrastructurii, Guvernul a alocat unităților administrative afectate de calamități suma de 30.724 mii lei, din fondul de intervenție aflat la dispoziția Guvernului.

Totodată, fenomenele meteohidrologice periculoase care s-au manifestat în anul 2018 în județul Suceava au afectat 12 locuințe din patru unități administrative-teritoriale. În urma demersurilor făcute de Instituția Prefectului-județul Suceava, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Suceava a solicitat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, alocarea de fonduri pentru refacerea locuințelor afectate.

Prin HG numărul 480/2018 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor afectate de inundaţiile din perioada iunie – iulie 2018, pentru 8 familii din județul Suceava a fost alocată suma de 55 mii lei.

De asemenea, fenomenele meteohidrologice periculoase care s-au manifestat în anul 2018 în județul Suceava au compromis (calamitat) 15 tipuri de culturi agricole, pajiști și livezi din 14 unități administrative-teritoriale, însumând o suprafață de 334,59 hectare. Comisiile interinstituționale pentru constatarea și evaluarea pagubelor aduse culturilor agricole au estimat daunele din agricultură la cca. 180 mii lei.

În vederea activării Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) ca urmare a manifestării fenomenelor meteohidrologice periculoase din anul 2018, Instituția Prefectului-județul Suceava a transmis situațiile centralizatoare a pagubelor produse la nivelul județului. Valoarea estimată a pagubelor din 104 uat –uri și 7 administratori de infrastructuri de pe raza județului, se ridică la 150.948, 54 mii lei

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat în anul 2018, un număr de 4 Planuri necesare bunei desfășurări ale acțiunilor generate de situații de urgență, și anume:

 • Planul județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență în anul 2018;
 • Planul de acţiune judeţean de răspuns în caz de inundaţii al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava;
 • Planul Concepţiei Judeţene de Răspuns în caz de Incendii de Pădure;
 • Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava pentru sezonul de iarnă 2018 – 2019.

În contextul evoluției pe teritoriul României, a virusului Pestei Porcine Africane (PPA) și a virusului Pestei Rumegătoarelor Mici (PRM), Centrul Local de Combatere a Bolilor Suceava s-a întrunit în cadrul a patru ședințe de lucru, în care au fost prezentate legislația specifică și măsurile ce se impun pentru prevenirea/combaterea acestor zoonoze în județul Suceava.

Monitorizarea activităţilor desfăşurate pentru asigurarea ordinii publice se realizează săptămânal, prin ședințe de lucru cu structurile Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul judeţului în care sunt analizate activităţile desfăşurate în săptămâna curentă şi cele ce urmează a fi desfăşurate în săptămâna următoare.

Totodată, lunar, structurile menţionate prezintă prefectului rapoarte şi informări cu privire la activităţile desfăşurate în luna curentă şi principalele activităţi ce vor fi desfăşurate în luna următoare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței unităților de învățământ, cu modificările ulterioare, a fost elaborat și aprobat Planul Teritorial Comun de Acţiune – cadru la nivelul judeţului Suceava, pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Semestrial, în şedinţă a Colegiului Prefectural de la nivelul judeţului Suceava sunt evaluate activităţile desfăşurate în vederea creşterii gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar și stabilite măsurile prioritare ce se au în vedere în acest sens.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 640/2017, pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, prin Ordinul al Prefectului s-a constituit Comisia interinstituțională pentru monitorizarea implementării acestui program, care și-a desfășurat în conformitate cu legislația în vigoare și conform bugetului alocat.

Implementarea Programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD) s-a derulat conform solicitărilor transmise de MDRAPFE, pentru eșantioanele din unitățile administrativ teritoriale din județul Suceava.

În acest sens, Instituția Prefectului a centalizat și transmis numărul de potențiali beneficiari eligibili la nivel de județ pentru derularea programului, care este de aproximativ 66.450, situație ce urmează să fie actualizată și asumată de unitățile administrative-teritoriale,în comformitate cu prevederile legislative apărute.
Menționăm că în luna iulie 2018, Ministerul Fondurilor Europene a efectuat o misiune de verificare a eligibilității persoanelor beneficiare de ajutoare alimentare, din județul Suceava.

La solicitarea Ministerului Apelor si Pădurilor s-au realizat toate demersurile pregătitoare pentru organizarea evenimentului programat la nivelul județului Suceava, a Reuniunii directorilor generali în domeniul pădurilor în perioada exercitării Preşedinţie Consiliului Uniunii Europene, de către România, în primul semestru al anului 2019, eveniment care va avea loc în perioada 5-6 iunie 2019, la Gura Humorului.

La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe și a Ambasadelor ne-am manifestat toată preocuparea pentru organizarea vizitelor unor ambasadori sau diverse delegații oficiale.

În anul 2018, județul Suceava a primit vizita reprezentanţilor corpului diplomatic din 23 de state, acreditaţi la București, Ambasadorului Republicii Belarus în România, a Ambasadorului Republicii Federale Germania în România și a Ambasadorului Irlandei.

De asemenea, județul Suceava a primit vizita Directorului de Programe și Consilierul Ambasadorului Statelor Unite ale Americii în România, o delegație a Republicii Polone cât și vizita Consulului onorific al României în Vietnam.

În vederea aniversării Centenarului Marii Uniri Instituția Prefectului – județul Suceava a propus Proiectul Pagini de istorie: istoria Primului Război Mondial în fotografii. Unirea Bucovinei cu România care a fost selectat de Ministerul Culturii și Identității Naționale în cadrul Calendarului evenimentelor desfășurate la nivel național pentru marcarea Centenarului Marii Uniri și al Primului Război Mondial.

A fost organizată expoziţia Suceava acum 100 de ani – Fotografii inedite din colecţii personale, ce a fost găzduită în Sala de festivități a Gării Stației CFR Suceava, al cărei vernisaj desfășurat în cadrul Ședinței festive a Colegiului Prefectural în data de 27 noiembrie 2018. Au fost invitați oficialități din partea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, parlamentari, primari, reprezentanții serviciilor publice deconcentrate, conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, membrii Comitetului Consultativ de Dialog Social pentru Persoanele Vârstnice, precum și elevii Școlii Gimnaziale Numărul 1 Suceava.

În perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2018, expoziția a fost vizitată de număr de aproximativ 600 persoane.

Instituția Prefectului – Județul Suceava s-a preocupat în anul 2018, de organizarea tehnică și logistică a Referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din perioada 6-7 Octombrie 2018.

Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava, s-a implicat în diverse evenimente și activități ale organizațiilor minoritățlor și ale societății civile.

Activitatea de monitorizare a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial a celor 41 riscuri identificate prin utilizarea aplicaţiei informatice Managementul Asistat al Riscurilor de Corupţie – MARC.

Elaborarea Planului anual de audit s-a făcut respectând structura, termenele şi relevanţa ariei auditate, în conformitate cu metodologia promovată de Direcţia Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin cele 6 misiuni de audit de regularitate din anul 2018.

În anul 2018 au fost gestionate Sistemele Informatice și de Comunicații (SIC) în care sunt în care sunt vehiculate formații clasificate, conform Procedurilor Operaționale de Securitate
Pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016–2020 funcționează grupul de lucru pentru prevenirea faptelor de corupţie la nivelul Instituţiei Prefectului, judeţul Suceava şi consilierul de integritate desemnat prin ordin al prefectului

În anul 2018, la nivelul Instituției Prefectului – județul Suceava s-a realizat asigurarea primirii, înregistrării, repartizării și expedierii operative a unui număr de 25.002 documente gestionate, față de 24.196 documente în anul 2017(o creștere de 3%).

Se constată o creștere a numărului de documente gestionate, deci un grad de încărcare mai ridicat, care însă nu conduce la concluzia unui grad crescut de nemulțumire a cetățenilor față de serviciile oferite, având în vedere că numărul petițiilor adresate instituției a înregistrat o scădere față de anul 2017, de la 1076 la 923 (o scădere de 15%), evoluție redată și in reprezentarea grafică.

În anul precedent au fost primite în audiență de către conducerea instituției un număr de 273 persoane, față de anul 2017, când au fost primite 372 persoane(o scădere de 27%).
De asemenea, prin biroul relații cu publicul au fost consiliate 293 de persoane, față de 321 în anul precedent(o scădere de 9%).

O importanță deosebită a fost acordată soluționării în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, a celor 121 de cereri adresate instituției, față de anul 2017 s-au înregistrat 124 cereri(o scădere de 3%).

Activitatea de aplicare a apostilei în conformitate cu prevederile Convenției de la Haga din 1961, a avut un trend ascendent. APOSTILA a fost eliberată pentru un număr de 4.887 acte administrative, față de 4147 în anul 2017(creștere de 17%).

În anul 2018, la ghișeele Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al Județului Suceava au fost preluate 70.593 cereri de eliberare a paşapoartelor față de 58.373 în anul 2017 înregistrând o creștere de 20,9%, din care:

 • 48.024 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice;
 • 22.569 cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor din municipiul Rădăuţi, a celor din oraşele şi comunele învecinate a funcționat Punctul de lucru mobil Rădăuţi, unde s-au preluat 4.535 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice față de 4.053 paşapoarte în anul 2017, înregistrându-se astfel o creștere de 6,4%.

Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice preluate prin misiunile diplomatice ale României în străinătate a crescut de la 9.090 la 11.767 cu 2.677 mai mult, o creștere de 29,4 %.
Numărul pașapoartele simple (electronice și temporare) eliberate prin ghișeele serviciului a crescut de la 52.118 la 60.131 cu 8.013 pașapoarte, respectiv cu 15,4%;
Numărul persoanelor verificate în vederea eliberării dovezilor care atestă sau infirmă existenţa limitărilor dreptului la libera circulaţie în străinătate respectiv situaţia paşapoartelor a crescut de la 2.245 la 2.575, cu 14,7%.

Creșterea solicitărilor pentru pașapoartele simple electronice și scăderea solicitărilor pentru pașapoartele simple temporare este datorată intrării în vigoare, în 20.07.2018, a modificărilor legislative, privind cazurile și condițiile în care se pot elibera pașapoartele simple temporare.

Pentru fluidizarea activității și soluționarea unui număr cât mai mare de cereri s-a amenajat spațiul și s-a instalat o nouă stație de lucru cu publicul, astfel încât în anul 2018 s-a lucrat cu 5 stații, față de 4 stații în anul 2017.

Activitatea serviciului public comunitar pentru regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor s-a desfăsurat pe două paliere, astfel :

Pe linie de permise de conducere şi examinări a fost preluat un număr total de 35.028 dosare permise de conducere, față de 25.620 în anul 2017(o creștere de 36%), dintre acestea un număr de 19.582 reprezentând preschimbări sau adăugări de categorii ale acestor documente, față de 15.029 în anul 2017(o creștere de 30,3%). Au fost examinate în vederea obţinerii permisului de conducere auto la proba teoretică de sală un număr total de 25.602 persoane față de 25.452 în anul 2017. Aceasta activitate deosebit de complexă s-a desfăşurat în condiţiile în care în judeţul Suceava proba practică de traseu se desfăşoară în municipiile Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni și Rădăuţi. În evidentele serviciului și ale Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Suceava figurează un număr de 91 de unități de școlarizare ale candidaţilor pentru obţinerea permisului de de conducere, cu 14 mai mult decât în anul trecut, în care activează 430 de instructori.

Au fost preschimbate în documente similare româneşti un număr total de 1.941 permise de conducere străine, față de 1.254 în anul 2017.

Pe linie de înmatriculare a vehiculelor în anul 2018, au fost efectuate 42.137 fața de 14.114 în anul 2017(o creștere de 198%), operaţiuni de înmatriculare în circulaţie a vehiculelor, din care 16.781 transcrieri, față de 7.959 în 2017 și 23.255 înmatriculare pentru prima dată în România, față de 4.054 anul trecut. Au fost procesate un număr de 42.013 certificate de înmatriculare, față de 25.613 în 2017(o creștere de 64%). Au fost eliberate 19.303 autorizaţii provizorii şi plăci pentru vehiculele, față de 25.133 în anul 2017(scădere de 24%). De asemenea au fost operate 21.425 radieri auto din evidenţe ca urmare a schimbării proprietarului, față de 2.652 în anul 2017(creștere de 700%).

DIFICULTĂȚI

În desfășurarea activității de verificare a legalității actelor administrative adoptate sau emise la nivelul județului Suceava, s-a remarcat o serie de probleme specifice dintre care amintim faptul că autoritățile administrației publice locale nu respectă termenele cerute de lege pentru comunicarea către prefect a actelor administrative, în vederea examinării legalității.

În desfășurarea activității de evaluare a pagubelor produse de evenimentele meteorologice periculoase, se constată dificultăți în stabilirea unitară a valorii finale de refacere a infrastructurii, datorită lipsei unor criterii unitare de stabilire a acestora, la nivel național.

PROPUNERI

Având în vedere importanța operațiunii de examinare a legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale, remedierea disfuncționalităților care apar în această activitate considerăm ca ar fi o prioritate atât la nivelul legislativului, cât și al factorilor de decizie la nivel central:

 • reglementarea cadrului legal prin care să fie puse la dispoziția prefectului instrumente privind conducerea serviciilor publice;
 • proceduri standardizate la nivelul tuturor instituțiilor prefectului pentru o practică unitară în ceea ce privește controlul de legalitate, controale/verificări/evaluări efectuate la nivelul autorităților publice de către comisii mixte pe domenii de activitate…

OBIECTIVE 2019

Pe lângă obiectivele privind respectarea Constituției și a cadrului legislativ cu aplicare în toate domeniile de activitatea pentru anul 2019, vom avea ca obiective majore:

 • participarea la acţiunile organizate la nivelul judeţului în perioada în care deținem Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene;
 • asigurarea condiţiilor tehnice și logistice pentru cele două procese electorale ce vor avea loc: alegerile pentru Parlamentul European şi alegerile pentru Preşedintele României.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *